Katotohanan Tungkol

sa mga Saksi ni Huba

Dan Corner

 

Binigyan ng pahintulut ang pag-gawa ng kasingtulad nitong artikulo ayon sa kabu-uan subalit sa pamamagitan lamang na walang dag-dag ,pamalit o kabawasan ng kahit anomang bagay kabilang ang taga-pagsulat/o may akda,  pangalan ng ministeryo at ang  tirahan na nakalagay sa huli. Sana ay wala din dapat na  matanggal sa pahinang ito kabilang ang kaugnayan sa ibang pahina.

facts on jehovah's witnesses

Bookmark and Share 

 

■1. Ang isang taong taga  Saksi ni Huba o kaya JW ay nagtuturo sa iba ng HINDI nagmula  sa kanila. Ang mga bagay na tinuturo nila  ay Hindi nila natutunang aralin  sa pagbabasa ng Bibliya dahil ang mga turong iyan ay salungat sa turo ng salita ng Panginoon. Sila ay tinuruan ng taliwas at nakamamatay na pagka-unawa/aral ng  kanilang Tagapamahalang Katawan (na Samahan ng Bantay Tore), gamit ang Bibliya ngunit ang paliwanag ay mula sa hindi tamang propeta.

 

Kung minsan ini-sip ng mga saksi ni Huba o JWs na natuklasan nila ang mga sakaling katotohanan ayon sa kanilang sariling pananaliksik at pag-aaral ng Bibliya subalit tila bagang sila’y nakalimot  sa kanilang mga sarili dahil sa labis nilang pag-aaral sa pamamagitan ng mga litiratura ng Bantay Tore at  dalaw sa Bulwagan ng Kaharian.

 

Yabang tuloy ang nagpa-iral sa pagkabulag ng kanilang ispiritwal na katangi-an para hindi nila makita ang katotohanan ng Panginoon sa Bibliya.

 

■2. Ang nag-buo ng grupong iyan (na si Charles Taze Russell ) HINDI nya nakuha ang kaibang doktrina mula sa pagbabasa ng Bibliya! Nakuha ni Russel ang aral nito sa iba katulad ni Arius ng Alexandria, na nanggaling pa sa ika pang apat na senturiyang erehe. Si Arius ay isang mabokang kalaban ng pagkabathala ni Kristo, tulad ni Russell at lahat ng mga saksi ni Huba o JWs. Binago ni Russell ang kanyang aral at pananalaysay at pinalabas ito na nagmula sa kanya.

 

3. Ilan sa mga turo ni Russel tungkol sa ibat-ibang mahalagang paksa ng saksi ni Huba ay ngayong itinanggi at o kaya ay iniiwasan dahil  ito ay maliwanag at siguradong salungat sa kanilang sariling kasalukuyang aral. Ilan sa mga turo ni Russel ay nakitaan  siya bilang maling propeta at hindi maintindihan ang mga Banal na kasulatan! Halimbawa, sinulat ni Russell ito:

 

Ang kasunod na kabanata ay magpapakita na ang Bibliya ay patunay na sa  1874 AD ang tamang petsa ng umpisa ng “Panahon ng Pag-sasauli”  at dahil dito babalik ang ating Panginoon. (Aral ng Banal na Kasulatan, Vol. 2, (Tore ng Tagapagmasid at Sangay ng Tagasunod), 1908 ed., p. 170.)

 

Tandaan: Ang mga saksi ni Huba ngayon ay nagturo na sa taong 1914 din daw ang pagbabalik ng Panginoon, sa gayon itinanggi naman ang “liwanag” (sa katunayan ay kadiliman ay itinuro na isang liwanag) ayon kay Russell.

 

Tandaan din na binanggit ni Russell na  ang 1874 ay nagmula sa katibayan sa Bibliya. Maliwanag lamang na ang katibayang mula sa Bibliya ayon kay Russell ay walang sapat na kabuhayan mula pa nong tinuro nila ngayon ang 1914  sa halip na 1874.

 

Si Russell ay natatanging manlilinlang, alin man ay sabi pa sa ating Panginoon na nagsabing sila ang mga maling propeta. Mt. 24:11

 

·     Maraming tapat na mga tao noong mga nakaraang panahon ay maliwanag na nalinlang sa katibayan ng Bibliyang paniwala ni Russell  at meron pa rin magpa sa hanggang sa ngayon ang naliligaw sa ibat-ibang daku ng pook.

 

At iyan ang manlilinlang at ang taong nag-umpisa sa saksi ni Huba. Heto ang ilan sa mga walang laman na salita at maling aral mula sa kanya:

 

… ganito, sa apat na pong taon ng Ebanghelyo, ang pag-aani ay magtatapos ng Oktubre, 1914 at ganito din ang pagtatapon ng tinatawag na Kaharian ng Kristyanismo,  ay susunod kaagad.  

 

“Sa isang oras” ang paghuhukum ay dadating sa kanya.- Rev. 18:10, 17, 19. (ibid., p. 245)

 

Si Russell ay nalinlang, subalit mapaniwalaang maling tagapagturo. Ito ay dapat na maliwanag na siya ay nasa kadiliman, at hindi “liwanag”, hindi “taong nasa tama” , ngunit nagging tagapagsalita para sa demonyo, na natumba na nang milyong hanggang sa mga ilang taon. Si Russell ay pumaroon sa labas ng Bibliya ng Nakamamanghang Piramido dahil lamang sa kanyang kaiba at nakamamatay na aral.

 

…. Ang Kahanga-hangang Piramido ng Igipto ay isa sa saksi ng Panginoon. (Isa.19:19,20) , sadyang ang magandang mensahe ay puno at buo ang  kanilang patunay tungkol sa plano ng Panginoon sa lahat ng katandaan, kasama ang oras at panahon. (ibid., p. 366)

 

Isa.19:19,20 ay walang kinalaman  tungkol sa Kahanga-hangang Piramido. Ito ay nagsasaad sa nasabing daan:

 

Sa araw na iyon, magkaroon ng dambana para sa Poon sa puso ng Igipto, at isang bantayog para sa Poon kalakip ang nasa hangganan. Ito ay maging sinyales at saksi para sa Poong Makapangyarihan sa kalupaan ng Igipto. Kung sila ay umiyak sa Poon, ito ay dahil sa kanilang mga tagapag- api. Magpadala siya ng tagapagligtas at tagapag-tanggol, at sila ay sagupin.

 

Marami  pang kababalaghang salita si Russell labis na pina-iral ang kahalagahan ng Kamangha-manghang Piramido. Pindutin lang dito at basahin http://www.evangelicaloutreach.org/IMG 0742.JPG (Makikita dito ang sadyang nasa pp. 374,375 in vol. 2 ang Pag-aaral ng Banal na kasulatan).

 

■4. Ang mga saksi ni Huba ay parating nagsasabi na isang libong taon ang pananatili ni Kristo sa buong kapayapaan sa mundong paraiso. BAKIT? Sila ay mali sa pag-iisip ng kanilang pangaral “sa magandang balita ng kaharian.” Sa madalit salita, inisip nila na ang mensaheng iyan  ay  ang “ebanghelyo”.

 

Nong nabanggit ng mga Kristyano na WALA sa aklat ng Gawa – kahit sa isang beses – kahit alin sa mga apostoles (Pedro,Pablo,etc)  o kahit sa ibang mga disipolong/taga sunod katulad nina Stephen, Felipe,atbp, ni walang nabanggit tungkol sa isang libong taon na pangangasiwa ni Kristo habang sila ay nagpakalat ng salita ng ebanghelyo. Ang mga saksi ni Huba ay nagging mang-mang at lantaran. Ang mga saksi ni Huba ay nagpakalat ng “ibang ebanghelyo,” na walang kapangyarihang magligtas kahit sino man. Yan ang KATOTOHANAN at suntuk nakamamatay sa kanilang  puno, sa gitna ng mensahe. Ito ay buluk na bunga galing sa kanilang Pamahalaang Katawan sa Brooklyn, NY.

 

Ang tunay na pangaral ng “magandang balita ng kaharian” ay kaugnay sa pagpapakalat ng tootong balak ng kaligtasan, na nagdadala ng buhay na walang hanggan ngunit sa halip nito ay tinanggihan nila na ang isang tao ay hindi magkaroon nang buhay na walang hanggan sa ngayon! Ang balak ng kaligtasan ay pinakita ng detalye, o bahagi lamang at/ o kaya sa  labis na dosenang beses ng aklat ng Gawa. Ito ay maiksing nabanggit sa Gawa 20:21:

 

Aking ihayag sa inyong dalawa mga Hudeo at Griyego na kayo ay dapat nang bumalik sa Panginoon, magsisi sa kasalanan at magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo

 

Iyan ang mensahe na itinakda sa aliping ligtas sa kasalanan at ito ay magdadala ng buhay na walang hanggan, dahil nito at ito lamang ang paraan na ang tao ay “magkaroon ng anak”  na nakasaad sa 1 John 5:12,13, etc.


Ang mga saksi ni Huba ay nasa ilalim ng mapanganib na panlinlang sa pagkuha ng wastong “karunungan”, ayon sa paliwanag  ng Samahan ng Bantay Tore, dahil ayon sa kanila, ito ay mahambing sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan! (Buhay na walang hanggan para sa kanila ay mamalaging mabuhay sa Paraisong mundo. Wala silang alam tungkol sa buhay na walang hanggan Ngayon, sa tabi ng libingan, sa pamamagitan ng agarang kaligtasan.)

 

■5. Ang mga saksi ni Huba ay minsan nang tumanggi sa anumang tamang-tama na  sinasabi  tungkol sa kanila nang saganun ay di nila ito pinakikitunguan.Ganito ang kanilang pagkasabi, ‘Hindi kami naniniwala niyan! O kaya Hindi namin turo iyan! O kaya Hindi ko makuha ang puntos mo! Iyan, o bahagi, kung paano sila tinuruan ng kanilang mga pinuno sa Brooklyn. Iyan ang bahagi ng kanilang digmaang pamamaraan. Sa madalit sabi, sa ibang panahon sila ay tinuruan na magsinungaling at manlinlang! Dito makita kung paano nila binigyan ng paliwanag ang pagsisinungaling ng kanilang sariling panitikan:

 

Ang pagsisinungaling ay malawakang pagkasangkot ng pagsabi ng mali sa isang tao , kung sino, ay may karapatang  malaman ang totoo… (Aid To Bible Understanding, Watch Tower Bible And Tract Society, 1971, p. 1060.)

 

Kung ikaw ay kaaway ng mga saksi ni Huba dahil sa kanilang maling ebanghelyo  wala kang karapatang malaman ang totoo galing sa kanila, subalit kung ikaw ay gagawa ng puntos hindi ka nila mapakitunguhan. Nakita namin kung kelan ang mga tamang panipi at buong kasulatan ay inihain.  Nakakagulat ngunit totoo! Ganyan ang BantayTore  parang mga laruang di pindut dahil tinatakan na nila ang kanilang sarili na mapunta sa kaparusahan dahil sa pagsasara ng kanilang mga mata ayon sa mga katibayang aral nila.

 

Ilan sa mga saksi ni Huba ay inisip nila na kahit anumang katibayan, kahit manggagaling sa walang kapanipaniwalang pinagmulan , ay sapat na tangkilikin ang puntos nito. Kahit ano ay maari, maliban na lang na ito ay mahanay sa kinakatawan ng anu-ano ang sinabi ng kanilang panitikan sa BantayTore. Dahil dito, marami ang nanatiling bulag na sumusunud sa isang bulag.

 

Sa pangwakas: Karamihan sa mga saki ni Huba ay hindi naligtas, subalit ang iba ay naligtas naman. Silang lahat ay naligaw at tumangging pumunta kay Hesus na tanging may hawak ng buhay na tubig at kaligtasan para sa lahat (Juan 4:10; 5:39,40; etc). Inangkin nila na “merong Anak” subalit hindi nila ma-amin na may buhay na walang hanggan, at ang  pagkakaroon ng Anak. Hindi nila MATINGNAN SI at MAGTIWALA KAY HESUS  para sa kanilang kaligtasan, sa dahilang meron silang ibang tinitingalang Hesus.  Lahat ng ito ay gawa ng maling propeta para sa mga mabiktima.

 

Biyaya-an Kayo ng Panginoon

facts on jehovah's witnesses


Makipag-ugnay o kaya sumali sa aming listahan ng email

 

Evangelical Outreach
PO Box 265 Washington PA 15301
www.evangelicaloutreach.org