PASIDAAN:

Kung niing higayona dili ka pa luwas sumala sa Bibliya, namiligro
ka sa impierno Makuyaw nga dapit sa tibuok uniberso

Si Hesukristo, ang Anak sa Dios, nilarawan sa impyerno isip:

 • Ang dapit diin kadaghanan mahiadto didto human sa kamatayon (Mat. 7:13,14). [Minahal nga magbabasa, kung sama ka kanila, mahiadto ka usab niining makahadlok nga dapit!]
 • Usa ka dapit sa labawng kangitngitan diin didto adunay panagpanghilak, pagminatay ug pagpangagot sa ngipon (Mat. 24:51; 25:30).
 • Usa ka dapit na pagalikayan bisan kung nagatimaan sa pagkahanaw sa ubang bahin sa imong lawas (Mat. 18:8,9).
 • Dapit gitagana para sa yawa ug sa iyang mga manulunda (Mat. 25:41 cf. Pin. 20:10).
 • Usa ka dapit diin ang kalayo dili pagapalungon (Mar. 9:43-48).
 • Usa ka dapit sa pagbasol, kasakit sa kalayo ug walay tubig didto.

ANG LINAW NGA KALAYO (Ikaduhang Kamatayon) Mao Ang:

 • Nagasilaob nga kalayo ug asupri (Pin. 21:8).
 • Diin didto isalibay ang Hades ug kamatayon (Pin. 20:14).
 • Dapit diin ang aso sa mga gisakit magautbo hangtud sa kahangturan ug sila dili makatagamtam sa pahulay (Pin. 14:11).

ANG IMPIERNO DILI:

Kini karon nga kinabuhi, istoryang buhat-buhat, tinuod lamang kon ikaw motuo, usa ka tipaka sa imahinasyon, usa ka dapit diin maghudyaka ka kauban sa imong mga higala, dili kini lubnganan o lugar para lamang sa mga tawo sama nila ni Charles Manson, Adolf Hitler, o mga tulisan o mamumuno.

Kinsay Ilabay Didto Sa Walay Katapusang Kalayo?

 • Kadtong ilang mga ngalan wala nahisulat sa libro sa kinabuhi (Pin. 20:15).
 • Kadtong mga talawan,ug sa mga dili matinoohon, ug sa mga malaw-ay, mamomono, makihilawason, lumayan, magsisimbag mga dios-dios, ug sa tanang mga bakakon, mananapaw, bayot, tumboy, kawatan, dalo, palahubog, libakera ug mga mangingilad (Pin. 21:8; I Cor. 6:9,10). Tan-awa usab sa Gal. 5:19-21.
 • Kadtong wala pa matawo pag-usab sumala sa Bibliya (Juan 3:3-7).
 • Kadtong wala nakapasaylo sa mga nakalapas kanila (Mat. 6:14,15; 18:22-35).
 • Kadtong nisunod ni Jesus apan wala nipadayon diha Kaniya tungod kay nitoo ug nidawat sa sayop nga pamaagi sa kaluwasan (1 Juan 2:24,25; 2 Juan 9; Gal. 5:2,4; I Cor. 15:1,2).
 • Kadtong wala nakapamunga (Mat. 25:14-46; Juan 15:5,6), nilahutay sa katapusan (Mat. 10:22 cf. Juan 6:66) o wala nipadayon sa pagtoo ug namiya sa panahon sa pagsulay (Luk. 8:13 cf. Mat. 13:21) [Paglutos sa lain-laing dagway sa pagsulay nga nagaabot sa tanang diosnong tawo (2 Tim. 3:12; Luk. 6:22; Juan 15:20)].
 • Sa tanang nidawat sa marka sa mapintas nga mananap ug nisimba sa iyang imahen sa panahon sa antikristo diin naglakip sa mga naluwas na kansa wala nilahutay ug nagpabiling mabungahon diha ni Jesus (Pin. 14:9-12; 13:8-10).
 • Sa tanan nga hinungdan sa sala ug sa tanan nga nagbuhat ug dautan (Mat. 13:41,42).
 • Sa tanan nga nagpaburot sa ilang kaugalingon, nisalikway sa kamatuoran ug nisunod sa dautan (Roma 2:8).
 • ARON MAPASAYLO SA MGA SALA UG MAKALINGKAWAS
  SA WALAY KATAPUSANG KASAKIT:

  Biyai ang imong mga sala ug ibutang diha ni Jesukristo ang siento porsyento mo nga pagsalig para sa kaluwasan sa imong kalag (Luk. 13:3-5; Buhat 20:21; 26:20). Paningkamoti kanunay nga limpyo ang imong konsensya (Buhat 24:16). Sunod ni Kristo sa walay pagkaulaw niining dautang kapanahonan (Mar. 8:38). "Kay kita nahimong mga mag-aambit kang Kristo, kon ang atong unang pagsalig padayonon ta sa pagkupot nga malig-on hangtud sa katapusan" (Heb. 3:14). Palonga ang TV, basaha ang Bibliya diha pagsugod sa Bag-ong Kasabutan, pagpahiuyon sa imong kinaiya ug batasan sumala niini. Tuhoi ang Bibliya labaw sa tanan mong nakat-onan. Ang Bibliya mao ang katapusang pasikaranan ug igo na kaayo nga makat-onan mo ang Dios lakip na ang kaluwasan (2 Tim. 3:15-17). Ang imong lintunganay diha sa langit o impyerno nagaagad kon unsa ang imong gibuhat mahitungod sa mensahe sa Bibliya. Ayaw sayangi karong higayona nga ikaw maluwas.Pangandam karon alang sa imong kamatayon basin ugma ulahi na ang tanan. Pangayoa karon gikan ni Jesus ang kapasayloan ug sumunod ka Kaniya hangtud sa kamatayon.

  Si Jesukristo lamang ang Manluluwas, Tigpataliwala, Paglaum ug dalan paingon sa Amahan. Kon imo Siyang isalikway ug talikdan, sigurado ga gyong dili makalingkawas sa kalayo sa impyerno. Kung kaniadto naluwas ka apan nitalikod na sa Dios, paghinulsol ug usba ang imong kahimtang (Luk. 15:24,32). Dili ka maluwas pinaagi sa pinaagi sa pagkamaayo, bautismo sa tubig, pagtamod sa Sabado, Napulo ka Sugo, Maria ug uban pa. Ang Bibliya lamang ang Pulong sa Dios -- dili ang libro sa Mormon, Koran, Bhagavad-Gita, Avesta, Angas, ug uban pa. Walay reinkarnasyon, purgatoryo, pagpapas sa mga dautan o pagkatulog sa kalag.

  DUMTI ANG IMONG SALA UG SUMALIG KA KARON
  NI KRISTOHESUS SIENTO PORSENTO.

  LANGIT UG ANG BALAANG SYUDAD, ANG BAG-ONG JERUSALEM!